banner200
banner222
21 Şubat 2014 Cuma 20:11
Anayasa Mahkemesi'nden emsal karar!
banner188
banner213
banner230

  HSYK ve Ada­let Aka­de­mi­si­’n­de de­ği­şik­lik ya­pan ve TBMM’­de ka­bul edi­len yar­gı­ya dar­be ni­te­li­ğin­de­ki ka­nun tek­li­fiy­le ha­kim­den şo­fö­re ka­dar her­ke­sin gö­re­vi so­na eri­yor. An­cak, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin (AYM) ka­nun­la gö­re­ve son ve­ril­me­si­ne iliş­kin em­sal bir ka­ra­ra im­za at­tı­ğı or­ta­ya çık­tı. Mah­ke­me­’nin 2006’daki kararıyla me­mur­la­rın gö­re­vi­ne ka­nun­la son ver­mek hu­kuk dev­le­ti­ne ay­kı­rı­. Ay­rı­ca, gö­rev­den alı­nan me­mu­run ka­nu­na kar­şı da­va aç­ma im­ka­nı bu­lun­ma­dı­ğın­dan, hak ara­ma hür­ri­ye­ti de ih­lal edi­li­yor.

YAR­GI DE­NE­Tİ­Mİ EN­GEL­LE­NİR

Yük­sek Mah­ke­me, Ana­ya­sa­’nın 36. mad­de­sin­de­ki “Her­kes, meş­ru va­sı­ta ve yol­lar­dan fay­da­lanarak yar­gı mer­ci­le­ri önün­de da­va­cı ve­ya da­va­lı ola­rak id­di­a ve sa­vun­ma ile adil yar­gı­lan­ma hak­kı­na sa­hip­ti­r” hük­mü­ne dik­kat çek­ti. Baş­kan dı­şın­da­ki ku­rul üye­le­ri­nin gö­rev­le­ri­ne ya­sa ile son ve­ril­me­si­nin yar­gı de­ne­ti­mi­ni en­gel­len­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Üye­le­rin da­va aç­ma hak­la­rı bu­lun­ma­dı­ğın­dan hak ara­ma öz­gür­lük­le­ri­nin ih­lal edil­di­ği­nin al­tı­nı çiz­erek ka­nu­nu oy bir­li­ğiy­le ip­tal et­ti. Ka­rar em­sal teş­kil edi­yor.

HU­KUKLA BAĞ­DAŞ­MAZ

12 Ma­yıs 2001’de Ban­ka­lar Ka­nu­nu­’n­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le, baş­kan dı­şın­da­ki BDDK üye­le­ri­nin gö­re­vi­ne son ve­ril­miş­ti. Ka­ra­ra iti­raz eden Ku­rul üye­si Ha­lil Yet­gin, An­ka­ra 7. İda­re Mah­ke­me­si­’nden iş­le­min ip­ta­li­ni is­te­di. Mah­ke­me de 4672 sa­yı­lı ya­sa­nın ge­çi­ci 3. mad­de­si­nin Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le AYM’ye baş­vur­du. Yük­sek Mah­ke­me, Ana­ya­sa­’nın 2. mad­de­sin­de­ki hu­kuk dev­le­ti il­ke­si­ne vur­gu ya­pa­rak, “Ki­şi­le­re hu­kuk gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı hu­kuk dev­le­ti­nin ön ko­şu­lu­du­r” dedi.

AYM kararında, “Bir sta­tü­ye atan­mış ki­şi­le­rin bu hu­ku­ki sta­tü­de bir de­ği­şik­lik ol­mak­sı­zın hu­ku­ki gü­ven­lik­le­ri­ni ih­lal ede­cek bi­çim­de ya­sa­ma ta­sar­ru­fun­da bu­lu­nul­ma­sı Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı­lık oluş­tu­rur. Bu ne­den­le ge­nel, so­yut ve nes­nel ol­ma özel­lik­le­ri ta­şı­ma­yan iti­raz ko­nu­su ku­ral, hu­kuk dev­le­ti il­ke­siy­le bağ­daş­ma­mak­ta­dı­r” ifadelerine yer verildi.

1000 Kİ­Şİ­YE TAS­Fİ­YE

Bugün gazetesinin haberine göre, TBMM’de ka­bul edi­len ka­nu­nun Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ta­ra­fın­dan onan­ma­sı ha­lin­de HSYK ve Ada­let Aka­de­mi­si­’n­de yak­la­şık bin per­so­ne­lin gö­re­vi ken­di­li­ğin­den so­na eri­yor. HSYK’­nın bü­tün yet­ki­le­ri­ni Ada­let Ba­ka­nı­’na dev­re­den ve Ku­ru­l’­un bü­tün ka­rar­la­rı 3 ki­şiy­le al­ma­sı­na ola­nak ta­nı­yan ka­nun tek­li­fi, TBMM’­de ka­bul edi­le­rek Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün ona­yı­na su­nul­du. Ya­sa­nın Gül ta­ra­fın­dan onan­ma­sıy­la HSYK’­da­ki 250 tet­kik ha­ki­mi ve 200 ida­ri per­so­ne­lin ye­ri de­ği­şe­cek. Edi­ni­len bil­gi­ye gö­re HSYK’­da, ata­ma­lar­dan so­rum­lu 1. Dai­re 15 gün için­de ka­rar­na­me çı­kar­ta­cak. Per­so­ne­l taş­ra­da gö­rev­len­di­ri­le­cek. Yer­le­ri­ne Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­da­ğ’­ın ini­si­ya­ti­fiy­le isim­ler ata­na­cak.  

AİLELER MAĞDUR OLACAK

Bu de­ği­şik­lik­ten en çok HSYK per­so­ne­li­nin ai­le­le­ri et­ki­le­ne­cek. Ata­ma­lar yaz dö­ne­mi­ni kap­sa­ma­dı­ğı için ço­cuk­lar ka­yıt al­mak zo­run­da ka­la­cak ve eş­le­ri ka­mu gö­re­vi ya­pan isim­le­rin eş du­ru­mun­dan ta­yin­le­ri kı­sa sü­re­de ya­pı­la­ma­ya­cak.


samanyoluhaber.com
banner229
Son Güncelleme: 21.02.2014 20:13
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol