banner200
banner222
29 Aralık 2012 Cumartesi 10:44
Anayasa Mahkemesi kararları
banner188
banner213
banner230

6353 sayılı Kanun’un:

1- 3. maddesiyle, 26.4.1961 günlü, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 180. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki yıl” ibaresinin “altı ay”  şeklinde değiştirilmesinin ve bu maddeyle sınırlı olmak üzere yürürlüğe ilişkin 89. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

2- 5. maddesiyle, 17.7.1963 günlü,  278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 2. maddesinin birinci fıkrasının, değiştirilen;

     a- (d) bendinde yer alan “…bu amaçla ilgili Bakanın onayı üzerine şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak;”  ibaresinin,

     b- (e ) bendinde yer alan, “…ayrıca bu amaçla ilgili Bakanın onayı üzerine şirket kurmak, kurulmuş şirketlerde imtiyazlı pay sahibi olmak;…” ibaresinin,

Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

3- 22. maddesiyle değiştirilen, 20.2.2001 günlü, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 2. maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin sekizinci paragrafının, beşinci cümlesinde yer alan “…veya yetkilendireceği denetim şirketlerine hizmet satın almak suretiyle…” ibaresi ile son cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

4- 23. maddesiyle, 18.4.2001 günlü, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun geçici 3. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yapılan değişikliklerin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

5- 31. maddesiyle değiştirilen 10.5.2005 günlü, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un 6/C maddesinin altıncı fıkrasının “…veya gerektiğinde masrafları ilgililerine ait olmak üzere EPDK tarafından yetkilendirilecek denetim şirketlerinden hizmet satın alınarak EPDK tarafından yaptırılabilir. Denetim şirketleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince bu bölüme ilişkin İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

6- 34. maddesiyle, 1.7.2005 günlü, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un;

     a- Geçici 2. ve geçici 3. maddelerinde yer alan “yedi yıl” ibarelerinin “sekiz yıl” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

      b- Geçici 3. maddesine eklenen;

           aa- İkinci fıkranın üçüncü cümlesinin,

            bb- Üçüncü fıkranın ilk cümlesinde yer alan “Sürenin bitiminden itibaren…” ibaresinin,

 Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE

7- 45. maddesiyle, 3.12.2010 günlü, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 35. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın;

      a-  (a) bendinin ikinci ve üçüncü cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

      b- (b) bendinin;

          aa- Birinci cümlesinde yer alan “…etkililiği, ekonomikliği, verimliliği ve benzeri gerekçelerle…” ibaresinin Anayasa’yaaykırıolduğunave İPTALİNE,

          bb- Kalan bölümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

     c- (c) ve (ç) bentlerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

     d- (d) bendinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

8-  46. maddesiyle, 17.2.2011 günlü, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3. maddesinin;

     a- İkinci fıkrasına eklenen (j)bendinin,

     b- Dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Başkanlık” ibaresinin “Başkanlık ile Başkanlığın kuracağı veya iştirak edeceği şirketler” şeklinde değiştirilmesinin,

 Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

9- 47. maddesiyle, 6114 sayılı  Kanun’un 4. maddesinin onbirinci fıkrasına eklenen (ğ) bendinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

10- 48. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle 6114 sayılı Kanun’un 5. maddesine eklenen (5) numaralı fıkranın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

11- Geçici 1. maddesinin ikinci fıkrasının “Ödemesi devam edenlerden bu madde çerçevesinde yapılacak hesaplamaya göre fazla ödeme yapmış olanlar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemesini tamamlamış olanlara geri ödeme yapılmaz.”  biçimindeki üçüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

12- Geçici 2. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

  6353 sayılı Kanun’un:

A) 31. maddesiyle değiştirilen 10.5.2005 günlü, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un 6/C maddesinin altıncı fıkrasının “…veya gerektiğinde masrafları ilgililerine ait olmak üzere EPDK tarafından yetkilendirilecek denetim şirketlerinden hizmet satın alınarak EPDK tarafından yaptırılabilir. Denetim şirketleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” bölümüne ilişkin iptal hükmünün yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle,      bu bölümün YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

B) 1- 45. maddesiyle, 3.12.2010 günlü, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 35. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın;

             a- (a) bendinin ikinci ve üçüncü cümlelerinin,

             b- (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan “…etkililiği, ekonomikliği, verimliliği ve benzeri gerekçelerle…” ibaresinin,          

             c- (c) ve (ç) bentlerinin,

     2-  Geçici 2. maddesinin,

Yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları oluşmadığından REDDİNE,

C) 1- 3. maddesiyle, 26.4.1961 günlü, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 180. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki yıl” ibaresinin “altı ay”  şeklinde değiştirilmesine ve bu maddeyle sınırlı olmak üzere yürürlüğe ilişkin 89. maddesine,

     2- 5. maddesiyle, 17.7.1963 günlü,  278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 2. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen;

           a- (d) bendinde yer alan “…bu amaçla ilgili Bakanın onayı üzerine şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak;”  ibaresine,

            b- (e ) bendinde yer alan, “…ayrıca bu amaçla ilgili Bakanın onayı üzerine şirket kurmak, kurulmuş şirketlerde imtiyazlı pay sahibi olmak;…” ibaresine,

    3- 22. maddesiyle değiştirilen, 20.2.2001 günlü, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 2. maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin sekizinci paragrafının, beşinci cümlesinde yer alan “…veya yetkilendireceği denetim şirketlerine hizmet satın almak suretiyle…” ibaresi ile son cümlesine,

     4- 23. maddesiyle, 18.4.2001 günlü, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun geçici 3. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yapılan değişikliklere,

     5- 34. maddesiyle, 1.7.2005 günlü, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un;

         a- Geçici 2. ve geçici 3. maddelerinde yer alan “yedi yıl” ibarelerinin “sekiz yıl” şeklinde değiştirilmesine,

           b- Geçici 3. maddesine eklenen;

                aa- İkinci fıkranın üçüncü cümlesine,

                bb- Üçüncü fıkranın ilk cümlesinde yer alan “Sürenin bitiminden itibaren…” ibaresine,

      6- 45. maddesiyle 6085 sayılı Kanun’un 35. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın, (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan “…etkililiği, ekonomikliği, verimliliği ve benzeri gerekçelerle…” ibaresi dışında kalan bölümü ile (d)  bendine,

      7- 46. maddesiyle, 17.2.2011 günlü, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3. maddesinin;

           a- İkinci fıkrasına eklenen (j)bendinin,

            b- Dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Başkanlık” ibaresinin “Başkanlık ile Başkanlığın kuracağı veya iştirak edeceği şirketler” şeklinde değiştirilmesine,

       8- 47. maddesiyle, 6114 sayılı Kanun’un 4. maddesinin onbirinci fıkrasına eklenen (ğ) bendine,

       9- 48. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle 6114 sayılı Kanun’un 5. maddesine eklenen (5) numaralı fıkrasına,

     10- Geçici 1. maddesinin ikinci fıkrasının “Ödemesi devam edenlerden bu madde çerçevesinde yapılacak hesaplamaya göre fazla ödeme yapmış olanlar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemesini tamamlamış olanlara geri ödeme yapılmaz.”  biçimindeki üçüncü cümlesine,

yönelik iptal istemleri, 27.12.2012 günlü, E. 2012/102,  K. 2012/207 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddeye, fıkraya, bentlere, cümlelere, bölüme, ibarelere ve değişikliklere ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,


::. 27 Aralık 2012 Perşembe Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları -1-

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Verilen Kararın Sonucu

1

2012/142

 

Askeri Yargıtay 3. Dairesi

       22.5.1930 günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun;

        1- 47. Maddesinin birinci fıkrasının, 22.3.2000 günlü, 4551 sayılı Kanun’un 12. Maddesi ile değiştirilen (A) bendinin birinci ve ikinci cümlelerinin,

        2- 31.3.2005 günlü, 5329 sayılı Kanun’un 1. Maddesiyle eklenen ek 8. Maddesinin ikinci fıkrasının “Sırf askerî suçlar… hakkında, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile …” bölümünün,

       3- 26.2.2008 günlü, 5739 sayılı Kanun’un 1. Maddesiyle eklenen ek 10. Maddesinin ikinci fıkrasının,

       “mukavemet” suçu yönünden iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

 

- 2012/80 Esas sayılı dava ile birleştirilmesine.

2

2012/143

 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi

       22.5.1930 günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun, 11.12.1935 günlü, 2862 sayılı Kanun’un 4. Maddesiyle değiştirilen 49. Maddesinin (A) bendinde yer alan “…veya bizzat girmiş oldukları taahhüdün…” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

 

- Esas incelemenin “firar suçu” yönünden yapılmasına.

3

2012/144

 

Askeri Yargıtay 3. Dairesi

       22.5.1930 günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun;

       1- 47. Maddesinin birinci fıkrasının, 22.3.2000 günlü, 4551 sayılı Kanun’un 12. Maddesi ile değiştirilen (A) bendinin ikinci cümlesinin,

       2- 26.2.2008 günlü, 5739 sayılı Kanun’un 1. Maddesiyle eklenen ek 10. Maddesinin ikinci fıkrasının,

        “askerî eşyayı gizlemek suçu” yönünden iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

 

- 2012/80 Esas sayılı dava ile birleştirilmesine.

4

2012/145

 

Ankara 5. İdare Mahkemesi

      18.5.2004 günlü, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 16. maddesinin “Üst üste iki dönem meclis başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.” biçimindeki  beşinci  fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

 

- 2012/128 Esas sayılı dava ile birleştirilmesine.

5

2012/146

 

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi

       25.10.1963 günlü, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun 1. maddesinin dördüncü fıkrasının “…suçları işleyenlerin yargılanmaları Milli Savunma Bakanlığının önceden tesbit ve Resmi Gazete ile yayınlayacağı askeri mahkemelerde yapılır” bölümünün iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

 

6

2012/147

 

Ankara 17. İdare Mahkemesi

       8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun, 25.5.2002 günlü, 4759 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle değiştirilen Geçici Madde 206 da yer alan “ 8.9.1999 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan…” biçimindeki ibaresinin  iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

 

7

2012/148

 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesi

       22.5.1930 günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun;

       1- 47. maddesinin birinci fıkrasının, 22.3.2000 günlü, 4551 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile değiştirilen (A) bendinin birinci ve ikinci cümlelerinin,

       2- 31.3.2005 günlü, 5329 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen ek 8. maddesinin ikinci fıkrasının “Sırf askerî suçlar ile bu Kanunun Üçüncü Babının Dördüncü Faslında yazılı suçlar hakkında, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile …” bölümünün,

        3- 26.2.2008 günlü, 5739 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen ek 10. maddesinin ikinci fıkrasının,

        “yurt dışına firar suçu ” yönünden iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

 

- 2012/80 Esas sayılı dava ile birleştirilmesine.

8

2012/149

 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi

        25.10.1963 günlü, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun, 29.6.2006 günlü, 5530 sayılı Kanun’un 61. maddesiyle değiştirilen ek 1. maddesinin birinci fıkrasının “ Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hâllerde Ceza Muhakemesi Kanununun adlî kontrole ilişkin 109 ilâ … maddeleri hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümleri askeri yargıda da uygulanır” bölümünün  iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

 

9

2012/150

 

Askeri Yargıtay 2. Dairesi

       22.5.1930 günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun;

1- 47. maddesinin birinci fıkrasının, 22.3.2000 günlü, 4551 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile değiştirilen (A) bendinin  ikinci cümlesinin,

2- 26.2.2008 günlü, 5739 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen ek 10. maddesinin ikinci fıkrasının,

 “zimmet suçu” yönünden iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

 

- 2012/80 Esas sayılı dava ile birleştirilmesine.

10

2012/151

 

Askeri Yargıtay 2. Dairesi

       22.5.1930 günlü, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun;

1- 47. maddesinin birinci fıkrasının, 22.3.2000 günlü, 4551 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile değiştirilen (A) bendinin birinci ve ikinci cümlelerinin,

2- 31.3.2005 günlü, 5329 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen ek 8. maddesinin ikinci fıkrasının “Sırf askerî suçlar ile bu Kanunun Üçüncü Babının Dördüncü Faslında yazılı suçlar hakkında, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ile …” bölümünün,

3- 26.2.2008 günlü, 5739 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen ek 10. maddesinin ikinci fıkrasının,

 “sözleşerek firar suçu” yönünden iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

- Esasa geçilmesine,

 

- 2012/80 Esas sayılı dava ile birleştirilmesine.

11

2012/35

 

Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi

       22.11.2001 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 319. maddesinde yer alan “…ve her hâlde evlât edinme işleminin üzerinden beş yıl…” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

1- 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 319. maddesinde yer alan “…ve her hâlde evlât edinme işleminin üzerinden beş yıl…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

2- İPTAL HÜKMÜNÜN,   KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, 

12

2012/117

 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1. Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Mahkemesi

       25.10.1963 günlü, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun 10. Maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

- İPTALİNE.

13

2012/96

 

Ankara milletvekilleri Emine Ülker TARHAN, Levent GÖK ile birlikte 118 milletvekili

       14.6.2012 günlü, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun;

      1- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) bendinin,

     2-  4., 5. ve  6. maddelerinin,

     3-  8. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

     4- 10. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinin,

     5- 11. maddesinin (5) ve (6) numaralı fıkralarının,

     6- 13.  ve 15.  maddelerinin,

     7- 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasının “Kurumabaşvuruda bulunulabilmesi için, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda öngörülen idari başvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan zorunlu idari başvuru yollarının tüketilmesi gereklidir.” biçimindeki ilk cümlesinin,

     8- 18. maddesinin,

     9- 20. maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkralarının,

    10-  22. maddesinin,

     11- 24. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

     12- Geçici 1. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,

iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

 -  REDDİNE,

 

- Yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE.

 

14

2012/102

 

İstanbul Milletvekili M. Akif           HAMZAÇEBİ , Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK ile birlikte 123 milletvekili

       4.7.2012 günlü, 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un:

1-3. maddesiyle 26.4.1961 günlü, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 180. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikliğin ve bu maddeyle sınırlı olmak üzere yürürlüğe ilişkin 89. maddesinin,

2- 5. maddesiyle, 17.7.1963 günlü,  278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 2. maddesinin birinci fıkrasının;

     a- Değiştirilen (d) bendinde yer alan “…bu amaçla ilgili Bakanın onayı üzerine şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak;”  ibaresinin,

     b- Değiştirilen (e ) bendinde yer alan, “…ayrıca bu amaçla ilgili Bakanın onayı üzerine şirket kurmak, kurulmuş şirketlerde imtiyazlı pay sahibi olmak; …” ibaresinin,

3- 22. maddesiyle değiştirilen 20.2.2001 günlü, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 2. maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin sekizinci paragrafının beşinci cümlesinde yer alan “…veya yetkilendireceği denetim şirketlerine hizmet satın almak suretiyle…” ibaresi ile son cümlesinin,

4- 23. maddesiyle, 18.4.2001 günlü, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun geçici 3. maddesinin birinci fıkrasının (e ) bendinde yapılan değişikliklerin,

5- 31. maddesiyle değiştirilen 10.5.2005 günlü, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un 6/C maddesinin altıncı fıkrasının “…veya gerektiğinde masrafları ilgililerine ait olmak üzere EPDK tarafından yetkilendirilecek denetim şirketlerinden hizmet satın alınarak EPDK tarafından yaptırılabilir. Denetim şirketleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” bölümünün,

6- 34. maddesiyle, 1.7.2005 günlü, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un;

      a- Geçici 2. ve 3. maddelerinde yapılan ibare değişikliğinin,

      b- Geçici 3. maddesine eklenen;

           aa- İkinci fıkranın üçüncü cümlesinin,

                         bb- Üçüncü fıkranın ilk cümlesinde yer alan “Sürenin bitiminden itibaren … ibaresinin,

8- 45.  maddesiyle, 3.12.2010 günlü, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 35. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın (a) bendinin ikinci ve üçüncü cümleleri ile (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin,

9-  46. maddesiyle, 17.2.2011 günlü, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3. maddesinin, ikinci fıkrasına eklenen (j) bendi ile dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yapılan değişikliğin,

10- 47. maddesiyle, 6114 sayılı Kanun’un 4. maddesinin onbirinci fıkrasına eklenen (ğ) bendinin,

11- 48. maddesinin (c) fıkrasıyla 6114 sayılı Kanun’un 5. maddesine eklenen (5) numaralı fıkranın,

12- Geçici 1. maddesinin ikinci fıkrasının “Ödemesi devam edenlerden bu madde çerçevesinde yapılacak hesaplamaya göre fazla ödeme yapmış olanlar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemesini tamamlamış olanlara geri ödeme yapılmaz.”  biçimindeki üçüncü cümlesinin,

13- Geçici 2. maddesinin,

iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

6353 sayılı Kanun’un:

1- 3. maddesiyle, 26.4.1961 günlü, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 180. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki yıl” ibaresinin “altı ay”  şeklinde değiştirilmesinin ve bu maddeyle sınırlı olmak üzere yürürlüğe ilişkin 89. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

2- 5. maddesiyle, 17.7.1963 günlü,  278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 2. maddesinin birinci fıkrasının, değiştirilen;

     a- (d) bendinde yer alan “…bu amaçla ilgili Bakanın onayı üzerine şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak;”  ibaresinin,

     b- (e ) bendinde yer alan, “…ayrıca bu amaçla ilgili Bakanın onayı üzerine şirket kurmak, kurulmuş şirketlerde imtiyazlı pay sahibi olmak;…” ibaresinin,

Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

3- 22. maddesiyle değiştirilen, 20.2.2001 günlü, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 2. maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin sekizinci paragrafının, beşinci cümlesinde yer alan “…veya yetkilendireceği denetim şirketlerine hizmet satın almak suretiyle…” ibaresi ile son cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

4- 23. maddesiyle, 18.4.2001 günlü, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun geçici 3. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yapılan değişikliklerin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

5- 31. maddesiyle değiştirilen 10.5.2005 günlü, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un 6/C maddesinin altıncı fıkrasının “…veya gerektiğinde masrafları ilgililerine ait olmak üzere EPDK tarafından yetkilendirilecek denetim şirketlerinden hizmet satın alınarak EPDK tarafından yaptırılabilir. Denetim şirketleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince bu bölüme ilişkin İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

6- 34. maddesiyle, 1.7.2005 günlü, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un;

     a- Geçici 2. ve geçici 3. maddelerinde yer alan “yedi yıl” ibarelerinin “sekiz yıl” şeklinde değiştirilmesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

      b- Geçici 3. maddesine eklenen;

           aa- İkinci fıkranın üçüncü cümlesinin,

            bb- Üçüncü fıkranın ilk cümlesinde yer alan “Sürenin bitiminden itibaren…” ibaresinin,

 Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE

7- 45. maddesiyle, 3.12.2010 günlü, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 35. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın;

      a-  (a) bendinin ikinci ve üçüncü cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

      b- (b) bendinin;

          aa- Birinci cümlesinde yer alan “…etkililiği, ekonomikliği, verimliliği ve benzeri gerekçelerle…” ibaresinin Anayasa’yaaykırıolduğunave İPTALİNE,

          bb- Kalan bölümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

     c- (c) ve (ç) bentlerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

     d- (d) bendinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

8-  46. maddesiyle, 17.2.2011 günlü, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3. maddesinin;

     a- İkinci fıkrasına eklenen (j)bendinin,

     b- Dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Başkanlık” ibaresinin “Başkanlık ile Başkanlığın kuracağı veya iştirak edeceği şirketler” şeklinde değiştirilmesinin,

 Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

9- 47. maddesiyle, 6114 sayılı  Kanun’un 4. maddesinin onbirinci fıkrasına eklenen (ğ) bendinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

10- 48. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle 6114 sayılı Kanun’un 5. maddesine eklenen (5) numaralı fıkranın Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

11- Geçici 1. maddesinin ikinci fıkrasının “Ödemesi devam edenlerden bu madde çerçevesinde yapılacak hesaplamaya göre fazla ödeme yapmış olanlar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemesini tamamlamış olanlara geri ödeme yapılmaz.”  biçimindeki üçüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

12- Geçici 2. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

 

 

 

 

 

6353 sayılı Kanun’un:

A) 31. maddesiyle değiştirilen 10.5.2005 günlü, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un 6/C maddesinin altıncı fıkrasının “…veya gerektiğinde masrafları ilgililerine ait olmak üzere EPDK tarafından yetkilendirilecek denetim şirketlerinden hizmet satın alınarak EPDK tarafından yaptırılabilir. Denetim şirketleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” bölümüne ilişkin iptal hükmünün yürürlüğe girmesinin ertelenmesi nedeniyle,      bu bölümün YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE,

B) 1- 45. maddesiyle, 3.12.2010 günlü, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 35. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın;

             a- (a) bendinin ikinci ve üçüncü cümlelerinin,

             b- (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan “…etkililiği, ekonomikliği, verimliliği ve benzeri gerekçelerle…” ibaresinin,          

             c- (c) ve (ç) bentlerinin,

     2-  Geçici 2. maddesinin,

Yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları oluşmadığından REDDİNE,

C) 1- 3. maddesiyle, 26.4.1961 günlü, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 180. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki yıl” ibaresinin “altı ay”  şeklinde değiştirilmesine ve bu maddeyle sınırlı olmak üzere yürürlüğe ilişkin 89. maddesine,

     2- 5. maddesiyle, 17.7.1963 günlü,  278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 2. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen;

           a- (d) bendinde yer alan “…bu amaçla ilgili Bakanın onayı üzerine şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak;”  ibaresine,

            b- (e ) bendinde yer alan, “…ayrıca bu amaçla ilgili Bakanın onayı üzerine şirket kurmak, kurulmuş şirketlerde imtiyazlı pay sahibi olmak;…” ibaresine,

    3- 22. maddesiyle değiştirilen, 20.2.2001 günlü, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 2. maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin sekizinci paragrafının, beşinci cümlesinde yer alan “…veya yetkilendireceği denetim şirketlerine hizmet satın almak suretiyle…” ibaresi ile son cümlesine,

     4- 23. maddesiyle, 18.4.2001 günlü, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun geçici 3. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yapılan değişikliklere,

     5- 34. maddesiyle, 1.7.2005 günlü, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un;

         a- Geçici 2. ve geçici 3. maddelerinde yer alan “yedi yıl” ibarelerinin “sekiz yıl” şeklinde değiştirilmesine,

           b- Geçici 3. maddesine eklenen;

                aa- İkinci fıkranın üçüncü cümlesine,

                bb- Üçüncü fıkranın ilk cümlesinde yer alan “Sürenin bitiminden itibaren…” ibaresine,

      6- 45. maddesiyle 6085 sayılı Kanun’un 35. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın, (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan “…etkililiği, ekonomikliği, verimliliği ve benzeri gerekçelerle…” ibaresi dışında kalan bölümü ile (d)  bendine,

      7- 46. maddesiyle, 17.2.2011 günlü, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3. maddesinin;

           a- İkinci fıkrasına eklenen (j)bendinin,

            b- Dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Başkanlık” ibaresinin “Başkanlık ile Başkanlığın kuracağı veya iştirak edeceği şirketler” şeklinde değiştirilmesine,

       8- 47. maddesiyle, 6114 sayılı Kanun’un 4. maddesinin onbirinci fıkrasına eklenen (ğ) bendine,

       9- 48. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle 6114 sayılı Kanun’un 5. maddesine eklenen (5) numaralı fıkrasına,

     10- Geçici 1. maddesinin ikinci fıkrasının “Ödemesi devam edenlerden bu madde çerçevesinde yapılacak hesaplamaya göre fazla ödeme yapmış olanlar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemesini tamamlamış olanlara geri ödeme yapılmaz.”  biçimindeki üçüncü cümlesine,

yönelik iptal istemleri, 27.12.2012 günlü, E. 2012/102,  K. 2012/207 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddeye, fıkraya, bentlere, cümlelere, bölüme, ibarelere ve değişikliklere ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,

banner229
Son Güncelleme: 29.12.2012 10:54
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol