banner200
banner222
Rahmi
Rahmi
04 Eylül 2016 Pazar 09:07
İhraçlar Hukuksuz mu?
banner188
banner213
banner230
Haber- Rahmi Ofluoğlu
AVUKAT
adaletbiz

 Uğur Duman
ÖNCELİKLE, DEVLETE MİLLETE KAST EDEN HAİNLER VE TVLERDE İKRAR EDEN ŞERİKLERİ EN AĞIR CEZALARINI ALSINLAR.

ANCAK,

ANAYASAYI,

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİ

İNSAN HAKLARINI

KAZANILMIŞ HAKLARI

YOK SAYAN, BU NEDENLE DE

ESASEN KENDİSİ YOK HÜKMÜNDE OLAN BİR KARARNAME YAYINLANDI.

HÜKÜMET NEDEN KENDİNİ HAKLI İKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞÜRÜYOR ANLAMIYORUM.

YİNE ALDATAN KANDIRAN BİRİLERİ DEVREDE SANIRIM.

""""

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar."""

Nurten Kozan Özel Mesaj Yaz  Arkadaş Ekle  Kişilerime ekle  Yazıyı Sayfana Ekle  02.09.2016.15:38YazdırŞikayetDeğiştir  Sil   ---
 Mesleki Konular alanındaki soru-konuları* Mesleki Konular alanındaki cevapları*Yeni Mesleki Konular Arşivdeki yazıları

İktidar verse "hesap verme" yükümlülüğünü tanımıyor nasıl olsa.

Ne mali ne idari hiç bir eyleminde, hesapverebilir davranmadığı gibi böyle bir yükümlülüğü de taşımıyor. 

Hesap sorabilecek bir güç te olmadığına göre, hukukilik denetimini kim yapacak? 

Kanunla verilen haklar, KHK  ler yokediloyr, hukuk sarayda mı kayboldu acaba!

 

Rıza Erkuş Özel Mesaj Yaz  Arkadaş Ekle  Kişilerime ekle  Yazıyı Sayfana Ekle  02.09.2016.17:54YazdırŞikayetDeğiştir  Sil   Bu mesaj 02.09.2016.17:58 tarihinde değiştirildi---
 Mesleki Konular alanındaki soru-konuları* Mesleki Konular alanındaki cevapları*Yeni Mesleki Konular Arşivdeki yazıları
 

Hakikaten bu ve benzer düzenlemeler aynı zamanda toplum güvenliği ve Hukuk Devleti açısından da oldukça dehşet, kaygı ve endişe verici bir durumdur. Anayasa, Hukuk Devleti, Hukukun Üstünlüğü ve masumiyet ilkesi, savunma hakkı ve adil yargılanma hakkı, uzun yıllar süren çetin uğraşlar neticesi, devletin tüm gücüne sahip olan iktidarı korumak ve onu daha da güçlü kılmak için değil, bilakis iktidar karşısında zayıf olan vatandaşı, sivil toplum kuruluşlarını vb. anayasal kurumları, zaten güçlü olan iktidara karşı korumak ve gerektiğinde iktidarın gücünü frenleyip, hukuk dışına çıkmaya tevessül eden iktidarları sınırlandırmak ve hukuk zeminine tekrar çekmek için oluşturulmuştur. Aksi halde hukukla frenlenemeyen, denetlenemeyen güçlü bir iktidar, kamu ve devlet güvenliği, gizlilik gibi muğlak ve klişeleşmiş gerekçelerle, objektif olmayan, tek yanlı soruşturmalar ihbarlar vb. neticesi elde edilen subjektif delil ve bulgularla, dahası kendinden önceki iktidar ve yöneticilerden öç ve intikam alma duygusu ile hareket ederek, hukuku ve en temel hak ve özgürlükleri hiçe sayıp, önüne gelen herşeyi buldozer gibi her şeyi ezer geçer. Tuhaf ama gerçektir ki, hak ve hukukla hareket etmeyen iktidarlar da, er veya geç güç zehirlenmesi nedeniyle kendi hazin sonunu hazırlarlar, yani toz duman olurlar. Tarih bunun örnekleri ile doludur...          


Uğur Duman Özel Mesaj Yaz  Arkadaş Ekle  Kişilerime ekle  Yazıyı Sayfana Ekle  03.09.2016.12:29YazdırŞikayetDeğiştir  Sil   ---
 Mesleki Konular alanındaki soru-konuları* Mesleki Konular alanındaki cevapları*Yeni Mesleki Konular Arşivdeki yazıları

-Memur çıkarma yetkisi verilmesi bu kanunun neresinde?

 

2935 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ŞİDDET HAREKETLERİNDE ALINACAK TEDBİRLER
      TEDBİRLER:

    Madde 11 - Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:

    a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,

    b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,

    c) Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak,

    d) Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak,

    e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak,

    ((e) bendine eklenen Ek alt bent: 09/04/1990 - KHK - 413/1 md.; Mülga: 09/05/1990 - KHK - 424/12 md.)

    f) Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak,

    g) Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya bunların artırılmasını istemek,

    h) Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak,

    i) Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak,

    j) Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak,

    k) Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak,

    (Ek alt bent: 09/04/1990 - KHK - 413/2 md.; Mülga alt bent: 09/05/1990 - KHK - 424/12 md.)

    l) Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak,

    m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü taplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak,

    n) (Ek bent: 14/11/1984 - 3076/1 md.) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,

    o) (Ek bent: 14/11/1984 - 3076/1 md.) Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak,

    ö) (Ek bent: 14/11/1984 - 3076/1 md.; Değişik bent: 09/04/1990 - KHK - 413/3 md.; Mülga bent: 09/05/1990 - 424/12 md.; Yeniden düzenlenen bent: 09/05/1990 - KHK - 425/1 md.; İptal: Anayasa

    Mahkemesi'nin 10/01/1991 tarih ve E.1990/25, K.1991/1 sayılı kararıyla.)

    p) (Ek bent: 25/07/1986 - KHK - 259/2 md.; Değiştirilerek kabul: 03/09/1986 - 3310/2 md.) Anayasanın 121 inci maddesine göre, olağanüstü halin ilanına veya devamına sebep olan hallerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt bölgelerimiz üzerinde cereyan etmesi ve eylemcilerin eylemlerini müteakip komşu ülke topraklarına sığındıklarının tespit edilmesi durumunda, ilgili komşu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında varılacak mutabakat çerçevesinde, valinin talebi üzerine ilgili komutan, eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getirmek maksadı ile, her defasında Genelkurmay Başkanlığı kanalı ile Hükümetin müsaadesi tahtında, ihtiyaca göre, Kara, Hava veya Deniz Kuvvetleri unsurları ile mahdut hedefli sınır ötesi harekat planlayıp icra etmek.

KAYNAK: adalet.org

banner229
Son Güncelleme: 04.09.2016 09:13
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol